Rijksvastgoedbedrijf

Sr. Juridisch Adviseur Publiekrecht

Rijksvastgoedbedrijf

 • geen max tarief

 • Zuid-Holland

 • 8 uur per week

 • Juridisch
 • 01 maart 2023

 • 29 februari 2024

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Eis01: De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde WO-opleiding op het gebied van rechten, specialisatie Publiekrecht. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Eis: In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
 • Eis02: De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 8 jaar werkervaring in publiek recht (waarvan minimaal 5 jaar in de afgelopen 5 jaar is opgedaan), waarbij aantoonbaar sprake is van de volgende aspecten: • Kennis van en ervaring met de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Crisis- en herstelwet (Chw). • Kennis van en ervaring met ruimtelijk relevante milieuwetgeving, in het bijzonder de Wet natuurbescherming. Toelichting: Deze kennis moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis04: Het maximum uurtarief voor deze opdracht is € 125,- all in. Toelichting: Expliciet vermelden wij dat eventuele verblijfskosten en de reisduur en -kosten voor woon-werkverkeer niet door de opdrachtgever voor vergoeding in aanmerking komt. Verzoek: Vanwege de objectieve beoordeling die door de beoordelingscommissie van het Rijkvastgoedbedrijf wordt uitgevoerd, verzoeken wij u om het tarief bij de aanbieding te vermelden in Nétive Job, maar niet te noemen in de aanbiedingsformat die als bijlage wordt toegevoegd.
 • Eis: De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdracht omschrijving. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering van de opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis08: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij akkoord is met de documenten in de offerteaanvraag. Toelichting: De volgende documenten vormen samen de Offerteaanvraag: 1. Dit document, de offerteaanvraag in de inhuurapplicatie; 2. Beschrijving van de opdracht; 3. Programma van eisen (bijlage 1 op het Aanbestedingsplatform); 4. Concept overeenkomst (bijlage 5 op het Aanbestedingsplatform); 5. ARVODI-2016 (bijlage 5 op het Aanbestedingsplatform); 6. Procedurevoorschriften (bijlage 3 op het Aanbestedingsplatform).
 • Eis: De aangeboden kandidaat dient te beschikken over voor de uitvoering van de opdracht geschikte elektronische hulpmiddelen. De elektronische hulpmiddelen worden niet door het Rijksvastgoedbedrijf ter beschikking gesteld. Onder elektronische hulpmiddelen vallen mobiele telefoon, computer, laptop en/of tablet.
 • Eis03: De aangeboden kandidaat verklaart dat hij/zij beschikbaar is conform het opdrachtprofiel (uren en opdrachtperiode inclusief eventuele verlengingen). Toelichting: De opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met het Rijksoverheid plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt de opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij het Rijksoverheid.
 • Eis05: Benoem duidelijk in het CV bij de opleiding en werkervaringen aan welke eis (onder vermelding van het nummer van deze eis) hiermee wordt voldaan. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit is in het Nederlands opgesteld en in Pdf-formaat van maximaal 7 pagina's A4. De kandidaat beschrijft per wens, met behulp van en verwijzing naar referenties, niet ouder dan 7 jaar, hoe en in welke mate hij daaraan voldoet. De kandidaat dient zijn antwoorden te geven op een los document, dat bij het cv wordt gevoegd (max. 3 A4 voor alle wensen tezamen). Hierbij dient het verband tussen de wens en de referentie telkens duidelijk te worden omschreven, per aspect en waar mogelijk aan de hand van concrete voorbeelden en situaties. LET OP: Er kan in totaal 1 document worden geüpload. Het CV en de beschrijving van de wensen kunnen worden samengevoegd in 1 document, waardoor er een bestand (van maximaal 10 pagina’s A4) geüpload kan worden. Toelichting: De Inhuurdesk behoudt zich het recht voor om aanbiedingen terzijde te leggen indien er overmatig veel taal- en/of spelfouten in het CV en/of referentie voorkomen. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld. Toelichting eisen: De werkervaring en afgeronde opleidingen zoals gevraagd in de eisen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem de functie, bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van de functie, het aantal jaren werkervaring en bij welke opdrachtgever deze gevraagde ervaring / kennis is opgedaan, zal de aanbieding terzijde worden gelegd. Toelichting wensen: De werkervaring / kennis zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj]. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot aftrek van punten.

De Wensen

 • Wens 1: De mate van ervaring met gebieds-ontwikkeling • Mate van kennis van grootschalige gebiedsontwikkelingen. • Mate van ervaring in een omgeving met tegenstrijdige belangen. • Mate van ervaring met projectmatig werken.
 • Wens 2: De mate waarin de aangeboden kandidaat ervaring heeft met de volgende aspecten. • Beoordeling van ruimtelijke visies, bouw- en ontwikkelplannen. • Advisering over aanvragen om omgevingsvergunning (bouwen en gebruik). • Aansturing (laten) opstellen van bestemmingsplannen voor grootschalige gebiedsontwikkeling • Behandeling van beroepen bij de Raad van State
 • Wens 3: De mate van ervaring met het werken met of binnen een publieke of semi-publieke opdrachtgever. • De mate van ervaring met het overbrengen van standpunten in een politiek/bestuurlijk gevoelige omgeving; • De mate van ervaring met het organiseren en inschakelen van de eigen organisatie (van opdrachtgever) voor inhoudelijke ondersteuning. • De mate van ervaring met het organiseren en inschakelen van derden voor ondersteuning, waarbij de werkwijze van de overheidsorganisatie leidend is; • De mate van praktijkervaring met het schakelen tussen de verschillende abstractieniveaus binnen een publieke organisatie en bij externe partijen. Aangetoond door medewerking aan bestaande projecten; • De wijze waarop overeenstemming wordt bereikt binnen de ambtelijke organisatie.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten