Nationale Politie

Medior huisvestingsadviseur

Nationale Politie

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • Eis 2. De kandidaat heeft een erkende en volwaardige HBO- of WO-opleiding afgerond, diploma aanwezig. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.
  • Eis 3. De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
  • De Externe is inzetbaar vanaf 01-10-2024 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-09-2026 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. Dit zoals wordt aangegeven in het profiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  • Eis 4. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van organisatievisies naar huisvestingsconcepten en/of met het vertalen van huisvestingsconcepten naar (ruimtelijk-functionele) PvE’s. (Hierbij ging het om locaties zoals universiteiten, kantoren, ziekenhuizen, ministeries, e.d. Woningbouw wordt niet gezien als relevante ervaring.) Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
  • Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: 1. Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van / enthousiasmeren voor een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën; 2. Initiatief: Signaleert kansen. Handelt er naar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. 3. Netwerkvaardigheden: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. 4. Organisatiesensitiviteit: speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed van en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen. 5. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal duidelijk. 6. Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaatsvinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij. 7. Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang, deelt proactief kennis en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.

De Wensen

  • Wens 1. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met advisering over huisvestingstrajecten bij grote organisaties (meer dan 5.000 werknemers) en/of huisvestingstrajecten die betrekking hadden op meerdere locaties van dezelfde organisatie en/of huisvestingstrajecten die complex waren vanwege meerdere, onderling sterk verschillende gebruikers, schaalgrootte, logistiek/zonering, etc. (denk o.a. aan universiteiten, ziekenhuizen, rechtbanken, penitentiaire inrichtingen, laboratoria) . De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
  • Wens 3. (Deze wens dient ter verdieping van eis 3.) De kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied bouwkunde en/of de kennisgebieden huisvestingsadvies, vastgoedeconomie, facility management, architectuur of gelijksoortige kennisgebieden. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
  • Wens 2. De kandidaat heeft minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden van, en ophalen van informatie bij (eind)gebruikers in workshops, interviews en andersoortige sessies. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= minder dan 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE. 1/5= 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE. 2/5= minimaal 3 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 3 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE. 3/5= minimaal 4 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE. 4/5= minimaal 7 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE. 5/5= minimaal 10 workshops / sessies met (eind)gebruikers bij minimaal 4 verschillende organisaties, waarin (of op basis waarvan) de toekomstige manier van werken vertaald werd in een PVE.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

22 juli 2024 om 08:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox